MEET Productions AS - Generelle Avtalevilkår

Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom MEET Productions AS ("MEET") og Kunden, gjelder disse generelle avtalevilkår for  MEETs leveranse av tjenester til Kunden. Med "Avtalen" menes disse standardvilkår sammen med ordreforespørsel og  ordrebekreftelse samt andre vilkår som er skriftlig avtalt mellom partene i tilknytning til tjenesten. Med "Kunde" menes den fysiske  eller juridiske person som har gitt ordreforespørsel forbundet med kjøp av tjenester levert av MEET. 

1. Tjenesteleveransen

MEET skal gjennomføre sine forpliktelser etter Avtalen til avtalt tid og i henhold til god bransjestandard ved bruk av ansatte med nødvendig kompetanse og ved bruk av nødvendige ressurser slik at tjenesten i alle vesentlige henseender leveres i henhold til  Avtalen. 

Alt av utstyr og materialer levert av MEET som del av tjenesten skal passe til sitt formål og for øvrig være i tråd med Avtalen. 

2. Vederlag

Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil MEET utstede faktura til Kunden for tjenestevederlag med slike beløp og intervaller som er  avtalt mellom partene. Dersom det ikke er avtalt priser eller vederlag gjelder MEET sine standard priser for de enkelte  tjenesteelementer. Dersom det ikke er avtalt faktureringsintervaller, vil MEET utstede faktura til Kunden ved avslutningen av hver  kalendermåned for tjenester som er levert i løpet av den kalendermåneden. 

Med mindre annet er skriftlig avtalt skal Kunden utføre sine betalinger i NOK innen 14 dager regnet fra fakturadato til slik konto som er spesifisert av MEET. 

Uavhengig av eventuelle andre beføyelser MEET måtte ha som følge av Kundens betalingsforsinkelser, påløper forsinkelsesrente  etter lov om rente ved forsinket betaling av et hvert beløp som ikke er betalt innen forfall. Forsinkelsesrente påløper daglig regnet  fra forfallsdatoen og frem til betaling av uoppgjorte beløp er skjedd. 

Alle priser, vederlag og kostnader er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre skatter og avgifter, som i hvert enkelt tilfelle skal  betales av Kunden. 

3. Avtalens varighet

Avtalen trer i kraft på det tidspunkt MEET bekrefter en ordre og opphører på den dato som er avtalt mellom partene, og i mangel av  slik avtale, på det tidligste tidspunktet av (a) MEETs ferdiglevering av den avtalte tjeneste, og (b) avslutningen av arrangementet eller den relevante delen av arrangementet som tjenesten ble levert i forbindelse med. Dette med mindre Avtalen er hevet på et  tidligere tidspunkt som følge av vesentlig mislighold. 

4. Kundens plikter

Kunden skal samarbeide med MEET vedrørende alle forhold forbundet med tjenesten og gi tilgang til Kundens lokaler og andre  fasiliteter som måtte være nødvendig for MEETs tjenesteleveranse. 

Kunden skal i tide levere til MEET alle dokumenter, spesifikasjoner, tidsplaner, inventarlister, utstyrslister, tekniske opplysninger og  annen informasjon og andre materialer som er påkrevet etter Avtalen eller forespurt av MEET for å sikre MEETs tjenesteleveranse. 

Kunden skal sørge for at MEET krediteres offentlig for sine ytelser, f.eks. ved oppgivelse i produksjonens rulletekst eller med  sluttplakat.

5. Underleverandører

MEET kan inngå avtaler med underleverandører i tilknytning til leveransen av tjenesten etter Avtalen uten Kundens samtykke. Dette  virker imidlertid ikke inn på MEETs ansvar overfor Kunden etter Avtalen.

6.Kansellering/avbestilling

Dersom arrangementet kanselleres, forbeholder leverandør seg retten til å fakturere for avtaler som er inngått etter at budsjett/tilbud  er godkjent, og som ikke kan avbestilles uten gebyr.  

Dersom kanselleringen skjer inntil 20 dager før arrangementstart, vil det i tillegg til overnevnte faktureres et avbestillingsgebyr på  20% av budsjettsum og leverandørs påløpte kostnader. 

Ved avbestilling mindre enn 20 dager før arrangement, faktureres hele avtalebeløpet. 

7.Forhold utenfor leverandørs kontroll (Force Majeure) 

Dersom leverandørs oppfyllelse av forpliktelser etter arrangementsavtalen, hinders av forhold utenfor hans kontroll, og han ikke  med rimelighet kunne tatt disse forhold I betraktning ved inngåelsen av avtalen, suspenderes leverandørs plikter så lenge slike  forhold foreligger. Leverandør bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor  

leverandørs kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull  eller skadet infrastruktur eller brann.  

Leverandør plikter å informere kunden uten opphold dersom det fremkommer informasjon som gjør at leveransen ikke kan oppfylles  I henhold til denne avtale. 

Leverandør forbeholder seg retten til å avlyse og evakuere ethvert arrangement der leverandør er teknisk produsent, dersom det  foreligger eller oppstår forhold som gjør det sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. Dette inkluderer, men er  ikke begrenset til feil bruk av utstyr, manglende sertifiseringer på utstyr, væromslag og vind, manglende nødutganger og andre  bygg-tekniske forhold, opptøyer eller trengsel samt vold eller trusler mot leverandør eller leverandørs underleverandører og  mannskap. 

8.SÆRSKILTE BETINGELSER SOM FØLGE AV UTBRUDD AV CORONA-VIRUSET  

Kunden bekrefter å være kjent med det pågående Corona/COVID-19 virusutbruddet. Utbruddet og COVID- 19-viruset er nærmere  beskrevet av nasjonale og internasjonale helsemyndigheter og organisasjoner. For nærmere informasjon henvises det bl.a. til  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 og https://www.fhi.no  

Som følge av at kunden er kjent med den nåværende situasjon og dermed i stand til å vurdere eventuelle risikoer og potensielle  negative utviklingsscenarioer, vil fullstendige eller devise avbestillinger, kanselleringer, utsettelser eller andre unntak fra kundens  kontraktsmessige forpliktelser som påberopes eller erklæres av kunden i tilknytning til MEET Productions tjenesteleveranser, og  

som er begrunnet i utbruddet av Corona viruset (f.eks. ved påberopelse av "Force Majeure"-klausuler eller lignende regler eller  prinsipper), ikke danne rettslig grunnlag for å frita kunden fra dens kontraktsmessige forpliktelser. Det foranstående gjelder  uavhengig av anbefalinger og/eller beslutninger fattet av offentlige myndigheter og endringer i lover eller forskrifter besluttet av  nasjonale eller internasjonale myndigheter eller organisasjoner.  

9. Forsikring

Hver av partene er ansvarlige til å inneha gyldige lovpålagte og sedvanlige forsikringer for sine virksomheter og ansatte/engasjert  personell som er dekkende for partenes respektive virksomheter og forretningsaktiviteter. 

Det er Kundens ansvar å inneha gyldige forsikringer som dekker arrangementet tjenesten er levert i forbindelse med (f.eks. ved  forsikring av en produksjon som er omfattet av Avtalen) med dekningsgrader og på betingelser som er tilstrekkelige til å sikre  Kundens risiko og interesser. Slike forsikringer skal omfatte dekning av materiellskade, personskade og økonomisk tap forårsaket  av en tredjepart, Kunden, Kundens ansatte, leverandører, gjester, eller andre tredjeparter som 

medfølger Kunden i forbindelse med arrangementet, og som rammer Kunden, ansatte, tredjeparter og materiell, inklusive MEETs eiendeler og personell som er benyttet i tjenesteleveransen. 

Kunden er ved dette informert om at MEETs forsikringer ikke er dekkende for Kunden (og andre tredjeparters) eiendom. Kunden er  derfor ansvarlig for å forsikre egen og tredjeparts eiendom, herunder men ikke begrenset til dekorasjoner, rekvisitter, kulisser, 

antrekk og annet utstyr og materiale. MEET forutsetter at frilansere som er engasjert av Kunden i forbindelse med arrangementet  besitter forsikringer som dekker egne interesser og ansvar. 

10. Heving

Hver av partene har rett til å heve Avtalen ved skriftlig varsel dersom den annen part (a) har vesentlig misligholdt Avtalen og ikke  lykkes med å bringe misligholdet til opphør (forutsatt at forholdet kan rettes), innen 3 dager etter å ha mottatt skriftlig varsel om  misligholdet, (b) begjærer oppbud eller slås konkurs, avvikler sin virksomhet, erklærer at vedkommende innstiller eller vil komme til  å innstille sine betalinger, eller på annet grunnlag rimeligvis må antas å være insolvent, eller (c) det er gjennomført en endring av  eierskap i parten med den følge at forutsetningene for inngåelsen av Avtalen er blitt endret. 

11. Ansvarsbegrensning

MEETs fulle ansvar for brudd på Avtalen er begrenset til å rette avtalebruddet eller forestå omlevering av den delen av tjenesten  som er påvirket av avtalebruddet. MEET skal uten ugrunnet opphold iverksette alle rimelige tiltak for å bringe avtalebruddet til  opphør. 

Ethvert krav mot MEET skal i alle sammenhenger være (i) begrenset til å omfatte Kundens direkte tap som må være tilstrekkelig  dokumentert, (ii) forutsatt av at MEET har handlet uaktsomt, og (iii) under enhver omstendighet begrenset til et beløp som svarer til  det samlede vederlag som Kunden skal betale for tjenesten i henhold til Avtalen eksklusive merverdiavgift. 

MEETs ansvar etter Avtalen, dens gjennomføring og i forbindelse med leveransen av tjenesten generelt, omfatter ikke erstatning for  indirekte tap, uavhengig av ansvarsgrunnlag. Dette innebærer bl.a. at MEET ikke er ansvarlig for å erstatte Kunden eller andre  eventuelle tapte reklameinntekter eller andre inntekter som Kunden eller en tredjepart har tapt. 

Ved Kundens mislighold av Avtalen, herunder mislighold av plikten til å betale vederlag til forfall, har MEET adgang til å stanse  leveranser etter Avtalen inntil misligholdet er blitt rettet. 

12. Taushetsplikt

Hver av partene forplikter seg til å ikke bekjentgjøre noen informasjon av konfidensiell art forbundet med den annen parts  virksomhet, kundeforhold, leverandørforhold eller ansatte. 

Partene kan bekjentgjøre konfidensiell informasjon til sine ansatte, konsulenter, representanter eller rådgivere som har behov for  slik kunnskap i forbindelse med partens utøvelse av rettigheter og plikter etter Avtalen og dens gjennomføring forøvrig. Hver av partene skal sørge for at egne ansatte, konsulenter, representanter eller rådgivere som gis tilgang til konfidensiell informasjon overholder taushetsplikten etter dette punkt. Hver av partene kan bekjentgjøre konfidensiell informasjon forbundet med  den annen part hvis det følger av lov, beslutning av en kompetent domstol eller myndighetsbeslutning. 

13. Overdragelse

Partene kan ikke overdra noen av sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen uten den annen parts samtykke.  

14. Endringer i Avtalen

Endringer i Avtalen er ikke gyldige med mindre de foreligger skriftlig og er undertegnet av partenes signaturberettigede  representanter.

15. Lovvalg og tvisteløsning

Denne Avtalen og enhver tvist som måtte springe ut av Avtalen, Avtalens formål og tilblivelse er underlagt norsk rett. Tvister eller krav som måtte oppstå i tilknytning til Avtalen skal løses ved voldgift etter voldgiftslovens regler. Oslo er ugjenkallelig  vedtatt som det sted voldgiftsretten skal settes. 

Denne voldgiftsklausulen er ikke til hinder for at (a) partene kan begjære midlertidige avgjørelser fra de alminnelige domstoler i  Norge, og (b) MEET kan fastsette og/eller innfordre vederlag etter Avtalen ved innbringelse til forliksråd, namsmyndigheter og  domstoler.